11 สิงหาคม 2560
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีของ กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3 สิงหาคม 2560
พลเอก กฤษฎา อารีรัชชกุล รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
   
3 สิงหาคม 2560
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน พิธีปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ นานาชาติ ในโอกาสครบ รอบ 50 ปี ณ ศูนย์ยุทธศาสตร์ กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดชลบุรี
31 กรกฎาคม 2560
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ในโอกาส เข้าพบปะ สนทนาแลก เปลี่ยนข้อคิดเห็นและเป็นการ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ ของทั้งสองประเทศ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย