19 มิถุนายน 2560
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหารเป็นประธาน การ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและ พัฒนากำลังพล กองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2560
16 มิถุนายน 2560
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบ ประมาณ รายจ่ายประจำปีของกอง บัญชาการกองทัพไทยประชุมคณะ กรรมการฯ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประ มาณ พ.ศ.2560
   
16 มิถุนายน 2560
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบ ประมาณ รายจ่ายประจำปีของ กองบัญชาการกองทัพไทย ประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8
12 มิถุนายน 2560
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมการภาพและการ ตัดต่อวีดิทัศน์ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาตร์ กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด ชลบุรี