กิจกรรมประจำเดือน เม.ย.๕๘ สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย