เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

  
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลนีป้องกันประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เม.ย.60
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชด.ทหาร สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมกิจการชายแดนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และมีสิทธ์สอบภาควิชาการในการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารหมายเลข ๓ ชั้น ๓
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่มีความรู้ด้านภาษาเพื่อนบ้านเมียนมา และกัมพูชา เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ใน ชด.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ใน สสก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo ทั้งหมด
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร