เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

  
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ สพธอ. ทำการสำรวจผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต ปี 2560 จึงขอเชิญชวนให้ร่วมตอบแบบสำรวจและลุ้นรับรางวัลที่ https://www.etda.or.th/iup 
  สมัครช่วยราชการ ศทช.ศบท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
- รับสมัครตั้งแต่ ๑๑ - ๒๖ ก.ค.๖๐
- ส่งใบสมัครภายใน ๒๖ ก.ค.๖๐
- ทำการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๐ ณ อาคาร บก.ศทช.ศบท. ภายในพื้นที่ สส.ทหาร ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
- ดาวน์โหลดใบสมัคร
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038
เชิญเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และ อนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) วันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลนีป้องกันประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เม.ย.60 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชด.ทหาร สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมกิจการชายแดนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และมีสิทธ์สอบภาควิชาการในการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารหมายเลข ๓ ชั้น ๓
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo ทั้งหมด
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร