เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 

๑. นายทหารสัญญาบัตร  จำนวน ๓ อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. นายทหารประทวน จำนวน ๓๐ อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ๒๑ อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง  ๒ อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป สาขาช่างยนต์  ๗ อัตรา
- หากมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หากมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า จะต้องเคยเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารสื่อสารมาก่อน

 

ประกาศรับสมัคร      |     รับสมัครออนไลน์