เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร ร่วมกับกรมกำลังพลทหาร จะดำเนินการสอบคัดเลือกแพทย์ชดใช้ทุน จำนวน 2 อัตรา และทันตแพทย์ชดใช้ทุน จำนวน 1 อัตรา ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

------------------------------------------------------------------------------------------------

qr 11qr 22