เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

กองทัพไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย จึงได้นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดกำลังพลประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งมอบเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคให้กับราษฎร ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยครั้งนี้ได้มอบน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยพร้อมเจลล้างมือให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ ตำบลบ้านโภชน์ และ ตำบลบ่อไทย, อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำดักตะกอน ฐานฝึกแก้ปัญหาน้ำเสีย ทำแพอาหาร ขุดหนอง และนำดินมาปั้นโคก

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลหน่วยออกให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ในพื้นที่ ณ อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อำเภอวานรนิวาส อำเภอวาริชภูมิ และ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลมอบผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว ในโครงการ "กองบัญชาการกองทัพไทย  ร่วมใจต้านภัยหนาว" เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก ณ บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ร่วมกิจกรรมการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำหนองชุมแสง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 จัดชุด ARMY DELIVERY ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยได้นำผ้าห่มกันหนาว ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ที่ประสบภัยหนาวและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านนาสี ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และเป็นผู้ยากไร้ พร้อมกันนี้หน่วยได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ทำการตรวจรักษาให้กับผู้สูงอายุและประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องเบื้องต้น ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวในซื้อเครื่องนุ่งห่ม ณ พื้นที่ บ้านหนองแก หมู่ 9 และบ้านหนอลโล หมู่ 8 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด