เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

กองทัพไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย จึงได้นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย

- ศูนย์บรรเทา สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพล ทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้สำหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข ณ รพ.สต.บ้านแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาพัฒนา ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้ง ทำการชะลอน้ำเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในด้านอุปโภค บริโภค การเกษตร และเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน ณ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน โดยได้ดำเนินการรื้อถอน และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 จัดกำลังพลจิตอาสา แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง บ้านแกเจริญ หมู่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 34 จัดกำลังพล ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูร้อน ทำให้น้ำในแหล่งน้ำแห้งขอด ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคแก่ราษฎร โดยการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎร ณ บ้านค่าบน หมู่ที่ 1 หมู่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ เดินทาง นำชุดช่าง เดินทางไปซ่อมแซมหลังคา หอนอนนักเรียนซึ่งชำรุดจากพายุฤดูร้อนถล่มในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้ กับ รร.บ้านหนองบัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน ณ พื้นที่ หมู่ 2 หมู่บ้านมอเคลอะคี ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จัดชุดช่างจิตอาสาพระราชทานดำเนินการ ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยให้กับ นางสาว งามจิตต์ เฟื่องเฉลย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.64  ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  และด้อยโอกาสฯ  ณ บ้านเลขที่ 48/2 ซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

กองทัพบก โดย

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ชุดทักษิณสัมพันธ์ 101 ดำเนินกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และให้กำลังใจ ตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ พื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี