เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

แนวทางและมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของ กห. โดยให้หน่วยพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม

 

     กำหนดแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละออง โดยให้หน่วยพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม รวมทั้งรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ดังนี้

     ๑. ห้ามรถยนต์ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ โดยเฉพาะรถของผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับกำลังพล
     ๒. ให้รถเครื่องยนต์ดีเซลของทางราชการใช้น้ำมันดีเซล B20 รวมทั้งรณรงค์ให้กำลังพลใช้น้ำมันดีเซล B20
     ๓. ตรวจสภาพรถยนต์ของทางราชการและของกำลังพล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
     ๔. การเดินทางไปราชการให้พิจารณาใช้บริการรถรวมเป็นหลัก
     ๕. เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบที่ตั้งหน่วย
     ๖. พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณพื้นที่โดยรอบที่ตั้งหน่วย
     ๗. รณรงค์ให้กำลังพลเดินทางมาทำงานโดยใช้รถโดยสารสวัสดิการของหน่วย
     ๘. เพิ่มมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ที่เกิดจากโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงภายในหน่วย
     ๙. ควบคุมและลดมลพิษภาคครังเรือน โดยการสนับสนุนให้กำลังพลใช้พลังงานสะอาด โดยใช้เตาหุงต้ม และเตาปิ้งย่าง อย่างปลอดมลพิษ