เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนาม ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการบรรยายสรุป และมอบของขวัญปีใหม่ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกนายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามัคคี โดยขอให้ทุกหน่วยงานทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กทำหน้าที่ของตนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ด้วยความประสานสอดคล้อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนอยู่ภายใต้ความไม่ประมาทในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน่วยงานที่ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย และ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งหากมีภัยพิบัติสามารถประสานได้โดยตรง และหากมีสิ่งใดที่กองทัพสนับสนุนได้ก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อนำความสงบเข้าสู่พื้นที่ และเพื่อให้ภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้น