เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18-19 กุมภาพันธ์ 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 (ชั้นสายสะพาย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ที่เหมาะสมนั้น

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 640 นาย ประกอบด้วย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 46 นาย มหาวชิรมงกุฎ จำนวน 115 นาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 190 นาย และประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 289 นาย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน

อนึ่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบ พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์ และมีความหมาย รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน รวมถึงเหรียญที่ระลึกพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ว่าจะเป็นตระกูลหรือชั้นตราใด ถือได้ว่าเป็นผู้มีเกียรติยศและจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน รวมถึงวงศ์ตระกูล