เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้


1. ด้านการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมที่กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เช่น การแข่งขันราชวัลลภเริงระบำ การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นต้น
2. ด้านการป้องกันประเทศ เป็นภารกิจหลัก ซึ่งกองทัพต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้มีความพร้อมตลอดเวลา กองบัญชาการกองทัพไทย ต้องมีบทบาทนำและเป็นที่ยอมรับของเหล่าทัพ ในด้านการปฏิบัติการร่วม และพัฒนาการฝึกให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ ดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับกำลังพลทุกระดับเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์
4. ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ ในห้วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ กองทัพจะให้การสนับสนุนการประชุมและกิจกรรมในกรอบของรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม รวมทั้งเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน การฝึกร่วม/ผสม COBRAGOLD เน้นการดำรงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความปลอดภัยในการฝึก ริเริ่มการฝึกในส่วน Cyber Operations รวมถึงการส่งกำลังไปปฏิบัติภารกิจ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
5. ด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน ดำเนินงานด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมทั้งเตรียมการสนับสนุนรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมายในด้านการบรรเทาสาธารณภัย จะต้องพัฒนาเสริมสร้างให้มีความพร้อม และดำรงการพัฒนาเสริมสร้างศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการฝึก ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) กับมิตรประเทศในปี 2562

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของกำลังพล การใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งขยายผลการปรับปรุงการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนทหาร สวัสดิการบ้านพัก และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุตรหลานข้าราชการ