เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง รักษาการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีพิธีต้อนรับ ประกอบด้วย การรับการเคารพจากแถวกองเกียรติยศ การวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ และการฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยได้ชมเชยการสนับสนุนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ส่งเสริมให้มีการศึกษาและมีความรู้ ความเข้าใจ ในความเป็นชาติไทย เพื่อตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกองบัญชาการกองทัพไทยจะสั่งการให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าประสานงานเพื่อสนับสนุนตามการร้องขอต่อไป

ในด้านการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะต้องดำรงความต่อเนื่องในการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายทหารในการจัดกำลังขึ้นควบคุมทางยุทธการตามแผนป้องกันชายแดนของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการเตรียมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะต้องหยุดอย่าให้เคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศให้ได้ จะต้องปรับวิธีการปฏิบัติเพื่อเสริมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมั่นว่ากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะสามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาของชาติให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไป