เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลาม อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพบรูไน เพื่อแนะนำตัวหลังเข้าดำรงตำแหน่งและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพบรูไน 

โดยการเยือนบรูไนดารุสซาลามครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบรูไน เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อราชการ พร้อมยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยเฉพาะด้านการทหาร ซึ่งมีการดำรงความสัมพันธ์เป็นอย่างดีเสมอมา

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้สนทนาข้อราชการกับ พลตรี Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน โดยได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพบรูไนที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการแลกเปลี่ยนการฝึกและการศึกษาระหว่างกัน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพบรูไนให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไป