เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโท เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ

   ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงานของหน่วยที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ และสามารถให้ข้อมูลประกอบการตกลงใจของผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นย้ำให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการถวายความปลอดภัยฯ ให้เหมาะสมและต้องไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเด็ดขาด ป้องกัน เฝ้าระวังและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบันตามสื่อต่าง ๆ รวมทั้งต้องพัฒนาขีดความสามารถทั้งในด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การถวายความปลอดภัยฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด
     ศูนย์รักษาความปลอดภัย จะต้องสนับสนุนงานด้านการข่าวในภารกิจป้องกันประเทศ รวมทั้งภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ เช่น การก่อเหตุร้ายภายในประเทศ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำและสั่งการให้กำลังพลของ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทุกนาย จะต้องมีจิตวิญญาณของนักการข่าวที่ดีมีความเป็นมืออาชีพ เพราะงานข่าวที่ถูกต้อง และทันเวลามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา แม้จะเป็นงานปิดทองหลังพระก็ขอให้หนักแน่นอยู่เสมอ
     ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขอให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยให้การสนับสนุนรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติตามบัญชาของ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ศูนย์รักษาความปลอดภัย จะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะมาถึง
     ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายต้องมีทัศนคติในการเป็นทหารที่ดี มีความอดทนเสียสละ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหาร ไม่ปฏิบัติตัวส่อไปทางกลุ่มผู้มีอิทธิพล ซึ่งกองทัพไทยจะถือว่าจะเป็นการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง