เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนามชายแดน กองกำลังสุรนารี โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และ พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในที่ได้ออกปฏิบัติงานในสนามตามแนวชายแดน ซึ่งกองกำลังสุรนารีปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและการปกป้องอธิปไตย การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของยุทโธปกรณ์พิเศษเพิ่มพูนขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจ กล้อง CCTV ติดตั้งประจำจุดเฝ้าตรวจ 12 จุด ที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบให้กองกำลังสุรนารี และพร้อมให้การสนับสนุนตามการร้องขอ เช่นเครื่องตรวจการณ์เวลากลางคืน หรือการปรับปรุงฐานปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งจากผลการปฏิบัติที่ผ่านมา กองกำลังสุรนารี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธาของกองทัพไทยและประชาชนโดยทั่วไป

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่มีความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทำให้ภารกิจทั้งหลายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ดำรงความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เน้นย้ำขอให้หน่วยรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนี้ไว้ ให้มีความหนักแน่นและระมัดระวังในการครองตน และกำลังพลทุกนายจงมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เดินหน้าให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า และเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศชาติที่ยั่งยืนสืบไป