เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 มิถุนายน 2564 พลเอก เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก กองพลทหารราบที่ 9 กองกำลังสุรสีห์ ณ ค่ายสุรสีห์ และเดินทางไปหารือข้อราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รับฟังการบรรยายสรุปจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการชี้แจงสถานการณ์รวมถึงมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเยี่ยมชมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ณ ช่องทางออกด่านศุลกากร บ้านน้ำพุร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้นำคำขอบคุณจาก พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มายังเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนด้วยความทุ่มเท เสียสละโดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ดำรงความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ต้องไม่ละเลย รู้เห็น มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนขบวนการลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด เพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง 

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ติดตาม และแจ้งเหตุการณ์ลักลอบเข้าเมืองให้ฝ่ายความมั่นคงได้รับทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 และจัดเตรียมความพร้อมของสถานกักกันโรคในพื้นที่ให้เพียงพอ เพื่อเตรียมการรองรับเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป