เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 มิถุนายน 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ณ ห้อง CAS 63

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญและเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวด้วยกลไก กองอำนวยการฯ ซึ่งช่วยกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น การนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยถูกกฏหมาย การนำแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศเข้าสู่ระบบโดยเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม สืบสวน สอบสวน ดำเนินคดี การดำเนินการด้านสาธารณสุขและการสอบสวนโรคแนวทางการดำเนินการเพื่อให้สถานประกอบการตระหนักและรับผิดชอบโดยการจ้างแรงงานที่ถูกกฏหมาย ควบคู่กับการกวดขันจับกุมแรงงานผิดกฏหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด (ศส.ชท.จังหวัด) ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 32 จังหวัด ให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนและมีความเป็นเอกภาพ ทั้งนี้ นโยบายของผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนได้ตระหนักและปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มขีดความสามารถ ทุกหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของกลไก ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนกลไกให้เป็นไปอย่างประสานสอดคล้องตามหน้าที่ของแต่ละส่วน อนึ่ง ภายหลังการประชุม ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้กรุณามอบหมายให้เสนาธิการทหาร ในฐานะเสนาธิการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นหัวหน้าคณะของกองอำนวยการฯ ในการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดตาก ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดตาก