เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 กรกฎาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าร่วมพิธี
 
การจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพระวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย 
 
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จะสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการตลอดไป