เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 สิงหาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 15 กองบัญชาการกองทัพไทย 

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการทหาร ตำรวจ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสานต่อพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติ หน่วยงานข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2562 ในประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทที่ 1 หน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

                  -  ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ

                   - ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ค่ายขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทที่ 3 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือตำรวจ)

                   - ชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านพัก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทที่ 4 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

                  - ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านชายควน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ประเภทที่ 5 ครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต

                  - ชนะเลิศ ได้แก่ สิบเอก สุรชัย  รอบแคว้น อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ เรือเอก คม ครุฑคำ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภทที่ 6 ประชาชนทั่วไป (ทุกสาขาอาชีพ) ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตำรวจ                 

                 - ชนะเลิศ ได้แก่ นายวรายุทธ  สารผล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมโดย กองทัพอากาศ

                   นอกจากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 6 ประเภทแล้ว กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้น เรื่อง “๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน” เพื่อเผยแพร่คำสอนจากพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางการใช้ชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประกวดได้แสดงความสามารถ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผลการประกวด ดังนี้

ประเภทอุดมศึกษา

1. รางวัลชนะเลิศ เรื่อง “ดินสอของพ่อ” กลุ่ม ARIGATO HOUSE มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2. รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ” กลุ่ม CG generation four วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

3. รางวัลชมเชย เรื่อง “เหตุผลของพ่อ” กลุ่มสมหวัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. รางวัลชมเชย เรื่อง “3 เกลอ” กลุ่มสามเกลอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประเภทประชาชนทั่วไป

1. รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล

2. รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง “คำสอนของพ่อ” กลุ่มมดตะนอยฟิล์ม

3. รางวัลชมเชย เรื่อง “ควายไทยของพ่อ” กลุ่มรักษ์ชาติ ยิ่งชีพ

4. รางวัลชมเชย เรื่อง “พื้นฐาน/พัฒนา/สานต่อ” กลุ่ม Lonessurvival

                   นอกจากโครงการประกวดหนังสั้นแล้วยังได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน” สำหรับนักเรียนระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ผ่านการนำเสนอของเยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติอย่างสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถาบันการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีผลการประกวด ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวฐิดาพร  อยู่ศรีสุข วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวปภัสรา  ปาลียะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กชายรพีพัฒน์  รัตนเตมีย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย คุณลลิต  ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          การจัดงานในครั้งนี้เป็นการยกย่องหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี และนับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน