เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 กันยายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการจัดการฝึกภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ASEAN Defence Minister’ Meeting (ADMM – Plus) คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Experts’ Working Group on Counter Terrorism : EWG on CT) ณ สนามฝึกการรบในเมือง โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี 


ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าว “ขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุความสำเร็จ จนนำมาสู่การสาธิตการใช้กำลัง ที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจำในการต่อต้านการก่อการร้าย และยังจะต้องต่อยอดไปสู่การฝึกภาคสนามร่วมกัน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งการก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามที่ทุกประเทศต้องตระหนักถึงความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความพร้อม มั่นคงและปลอดภัยของประเทศและภูมิภาคต่อไป”

สำหรับการก่อการร้ายนับเป็นภัยคุกคามที่ทุกประเทศต้องตระหนักถึงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและภูมิภาค ในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM – Plus) มีประเทศสมาชิกจำนวน 18 ประเทศ ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ เพื่อการตอบสนองความท้าท้ายด้านความมั่นคงผ่านโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม มีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ 7ด้าน ประกอบด้วย 1) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 2) ความมั่นคงทางทะเล 3) การแพทย์ทางทหาร 4) การต่อต้านการก่อการร้าย 5) การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 6) การปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และ 7) ความมั่นคงทางไซเบอร์ สำหรับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการต่อต้านการก่อการร้าย มีผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ในห้วงปี 2560-2562 ถือเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทย และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วม จึงได้ร่วมจัดการฝึกการแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้าย ที่ประกอบด้วย การฝึกการแก้ไขปัญหาบนโต๊ะของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Table Top Exercise : TTX) ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา จังหวัดชลบุรี ระหว่าง 1-4 กันยายน 2562 และการฝึกการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมือง ใน 5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

การฝึกการแก้ไขปัญหาบนโต๊ะของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Table Top Exercise : TTX) ได้นำระเบียบปฏิบัติประจำของกองกำลังร่วมผสมการต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองมาใช้เป็นแนวทาง ในการฝึก และ การฝึกการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมือง โดยใช้กำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายไทย ในการแสดงศักยภาพและขีดความในการใช้กำลังเข้ายุติปัญหาการก่อการร้ายตามกลไกการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายตามหลักสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งผลการฝึกในครั้งนี้จะนำไปเป็นแนวทางในการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 9-22 พฤศจิกายน 2562

โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการฝึก จะก่อให้เกิดการพัฒนาการร่วมแสวงข้อตกลงใจที่เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ร่วมกันอย่างรอบด้านและเป็นระบบ มีการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมและการบริหารจัดการภัยคุกคาม นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุภารกิจอย่าง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำให้ประเทศสมาชิกได้เข้าใจ ถึงกระบวนการประสานงาน ประสานแผน และการปฏิบัติของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันที่เข้มแข็งในอนาคต สำหรับการฝึกการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองของกำลังฝ่ายไทย เป็นการทดสอบกลไกในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย การบูรณาการปฏิบัติด้านการข่าวนำไปสู่การยุติปัญหาก่อการร้าย และการพัฒนากลไกการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากภัยการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลไทยให้แก่ประชาชนชาวไทยและประชาคมโลก นำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงมาสู่ภูมิภาค เสริมสร้าง ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอย่างยั่งยืนต่อไป