เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” มีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธแรกของเดือน ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำของดีและของอร่อยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่กำลังพลและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยมีผู้ค้าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายสินค้าจากสำนักงานพัฒนาภาค 1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้นำสินค้าในท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละภูมิภาค รวมถึงสินค้าจากกลุ่มอาชีพที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การสนับสนุนและส่งเสริม มาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อส่งเสริมและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ได้เป็นที่รู้จักและมีโอกาสด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป