เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 241 กองบัญชาการกองทัพบก

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในการนี้ กองทัพไทย โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบกกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงสนองพระบรมราโชบาย โดยการเปิดจุดบริการประชาชนทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชน รณรงค์ด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของชาวไทย


การประชุมครั้งนี้ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคต ในเรื่องดังต่อไปนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร โดยผลการปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ.2562 ได้ทำการสำรวจและยกเลิกพื้นที่อันตราย รวมทั้งส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยคืนให้แก่ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ซึ่งประเทศไทยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนในลำดับที่ 6 จาก 46 ประเทศ ที่เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) ถือเป็นคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายที่ยังหลงเหลืออยู่นี้ให้สำเร็จตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากทุ่นระเบิด และยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะปราศจากทุ่นระเบิดฯ ภายในปี พ.ศ.2566 
กองทัพบก การประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน (ACAMM) ครั้งที่ 20 ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่าง 24–26 พฤศจิกายน 2562 เป็นการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาค ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อีกทั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ และข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงความร่วมมือและการปฏิบัติทางทหารในทุกมิติ นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าว ยังถือเป็นการกำหนดแผนงานหรือนโยบายในด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงอย่างถาวร กองทัพเรือ ได้กำหนดยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือให้มีขีดความสามารถเพียงพอในการสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเล เพื่อรองรับภัยคุกคามทางด้านความมั่นคง
ในทุกมิติ โดยกองทัพเรือได้ให้ความสำคัญในการพิทักษ์สถาบัน การปกป้องอธิปไตย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมรบสูง รองรับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และรัฐบาล ในการบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ “มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สืบไป กองทัพอากาศ จัดตั้งศูนย์อากาศยานไร้คนขับ ณ ฝูงบิน 206 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีภารกิจในการฝึกอบรมและบูรณาการองค์ความรู้การใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบ และสามารถสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่เหล่าทัพและภาคเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติการด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับเป็นไป ตามมาตรฐานทางทหารและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ทั้งนี้ การนำวิทยาการดังกล่าวมาประยุกต์ พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีกำลังทางอากาศ จะทำให้กองทัพอากาศ มีขีดความสามารถสูงขึ้นในการป้องกันประเทศ และสามารถเผชิญภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการก้าวสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค “One of the Best Air Forces in ASEAN”
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านบทบาทการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในการจัดการประชุมระหว่างประเทศและการรักษาความปลอดภัยผู้นำและบุคคลสำคัญ อาทิ การปฏิบัติภารกิจการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ภารกิจการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และภารกิจ การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งเป็นไปด้วยความปลอดภัย เรียบร้อย และสมเกียรติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณทุกเหล่าทัพ ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ และทุ่มเท ในการจัดแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562 เมื่อ 9 ธันวาคม 2562 อีกทั้งขอบคุณเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และการจัดงานกาชาด ประจำปี 2562 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้

- การจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ที่ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี ใน 1 8มกราคม 2563
- สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2020 ในห้วงกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพไทย
- เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง และหมอกควัน
- เน้นย้ำกำลังพลให้เข้มงวดในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย/อัคคีภัย ในสถานที่ทำงาน อาคารบ้านพัก
- สร้างจิตสำนึกให้กำลังพลตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนและการปฏิบัติตามกฎจราจร
- พิจารณาจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่