เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมของทหารเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมในพิธีด้วย

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งใช้แนวคิด Edutainment (ความรู้คู่บันเทิง) โดยน้อมนําพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นโยบายของ รัฐบาลในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด        “เด็กไทย...รักษ์โลก” (Kids Save to the world) รวมทั้งนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็น Digital HQ เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 มาบูรณาการ โดยเน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรูปแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่การเรียนรู้ที่ 1 “ศาสตร์แห่งองค์พระราชา” พื้นที่การเรียนรู้ที่ 2 “การเรียนรู้สู่นวัตกรรม” พื้นที่การเรียนรู้ที่ 3 “มหัศจรรย์พลังสามัคคี” พื้นที่การเรียนรู้ที่ 4“หนูน้อยนักพัฒนาโดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง พาบุตรหลานเข้าเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเด็ก ๆ ได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ครบทั้งสาระและความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดของเด็กในอนาคต นอกจากนี้มีการฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ การจัดแสดงขบวนพาเหรด การจัดแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหาร และการแสดงของเหล่าทัพ เป็นต้น และยังมีการจัดบริการสวนสนุกบ้านลม ม้าหมุน และรถไฟราง พร้อมบริการอาหาร-เครื่องดื่ม รวมทั้งจัดรถบริการรับ–ส่ง จาก ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนนาวงประชาพัฒนา ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มายังกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย