เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

15 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือน มกราคม 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” มีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำของดีและของอร่อย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่กำลังพลและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยมีผู้ค้าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายสินค้าจากสำนักงานพัฒนาภาค 1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้นำสินค้าในท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละภูมิภาค รวมถึงสินค้าจากกลุ่มอาชีพที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การสนับสนุนและส่งเสริม มาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อส่งเสริมและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ได้เป็นที่รู้จักและมีโอกาสด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป