เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีงานวันกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้บังคับบัญชาของ กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรมหากษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทย ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ โดยมีกิจกรรมได้แก่ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีมังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง) ณ กองบัญชาการกองทัพไทย