เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 และกำลังพลให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาภาค 3 และ หน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค 3 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนชาวไทยภูเขา รับชมการเดินสวนสนามของเด็กนักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา พร้อมทั้งได้มอบเครื่องนอนและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่นักเรียนอีกด้วย จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 ซึ่งได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย