เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในการฝึกภาคสนามส่วนกองทัพอากาศ โดยได้ร่วมทำการบินสังเกตการณ์ กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก หรือ F-16 MLU หน่วยบินแยก ฝูงบิน 403 โดยมี พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ/ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ส่วนกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 ให้การต้อนรับ ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 39 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ ทำการฝึกระหว่าง 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563