เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 เมษายน 2563 พลเรือเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้จำนวนโลหิตสำรองที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลลดลงอย่างรวดเร็ว และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอทั่วประเทศ เนื่องจากประชาชนมีความกังวลในการเดินทางออกจากที่พักอาศัย ตลอดจนการงดจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดรถออกหน่วยเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนห้างร้านต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อรับบริจาคโลหิตจากประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลน และเพื่อให้สภากาชาดไทย ได้นำไปรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตกุศล สามารถบริจาคโลหิตเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร หรือสามารถติดตามจุดให้บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ได้ที่ www.blooddonationthai.com สอบถามโทร. 02256 4300