เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วย
ความร่วมมือทางการแพทย์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


การลงนามฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธานใน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาลของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย และครอบครัว ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้มีสาระสำคัญใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยและพัฒนาการเข้าร่วมในโครงการวิจัยต่าง ๆ ด้านการศึกษาและฝึกอบรมทางการแพทย์และภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบหน้าอนามัยชนิด N95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป