เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) จังหวัดสงขลา เพื่อนำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งนำอุปกรณ์เครื่องป้องกันต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ตู้อนามัยสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์, หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask), หน้ากากอนามัยชนิดผ้า, หน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) และแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำลำไยสกัดเข้มข้น P80 เพื่อสร้างความสดชื่นและลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดฯ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางผ่านด่านตรวจฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ (Local Quarantine) เพื่อรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ณ โรงแรม M SOHO และตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมคัดกรองโรค ทางหลวงหมายเลข 4 อำเภอรัตภูมิ โดยได้ให้กำลังใจและมอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมเน้นย้ำให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด ทั้งกริยา วาจา ตลอดจนการแต่งกายอย่างถูกต้องเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและนำมาซึ่งความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดฯ ได้มอบหมายให้ พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมการการปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหารในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดสตูล อีกด้วย

สำหรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้นับเป็นภารกิจในการผนึกกำลังพร้อมกัน 3 ทีม ในการนำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่รวมทั้งรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อนำมาประเมินผลและรายงานตรงต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ต่อไป