เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ ( State Quarantine) ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการดูแลความปลอดภัย การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ รวมทั้งด้านการคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งโรงแรมดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถรองรับคนไทยที่จะเดินทางเข้าสู่กระบวนการด้านการดูแลสุขภาพตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป

โดย 26 เมษายน 2563 มีประชาชนที่เดินทางกลับจากออสเตรเลีย ในเที่ยวบิน TG476 ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ขั้นตอนศุลกากร และการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 198 คน ซึ่งได้นำไปเข้าสู่สถานที่ควบคุมแห่งรัฐ ( State Quarantine) ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพ เพื่อกักตัวเฝ้าสังเกตอาการจำนวน 14 วัน ตามมาตรการของรัฐต่อไป