เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 พฤษภาคม 2563 พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการอื่นๆ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ และตลาดหัวมุม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมในวันนี้เพื่อเป็นการตรวจและประเมินความพร้อมของสถานที่ต่าง ๆ ในการเปิดให้บริการแก่ประชาชนภายใต้มาตรการที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้ารับบริการ

โดยในห้วงสัปดาห์นี้ จะทำการปูพรมในการตรวจความพร้อมของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประเมินผลในส่วนของมาตรการผ่อนคลายสถานประกอบการกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ธุรกิจขนาดเล็กที่ติดแอร์ หรือสนามออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ ทั้งยังเป็นการรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของชุดตรวจที่ได้เข้าตรวจสอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง โดยจะยังคงเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เพ่งเล็งอย่างเข้มข้นต่อไป

โดย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ โดยเคร่งครัด เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะผ่อนคลายการดำเนินกิจการบางประเภท แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกัน เฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง เพื่อตรียมพร้อมรับมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 2 ต่อไป