เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 พฤษภาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) และคณะ
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่งปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 11/63 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
ณ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล พร้อมทั้งรับทราบการปฏิบัติในด้านการตรวจคัดกรองของด่านควบคุมโรคสำหรับช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และรับชมการสาธิตการปฏิบัติในการตรวจคัดกรองลูกเรือบนเรือสินค้าและท่าเทียบเรือ หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังห้าง
สรรพสินค้า Makro Food Serviceและห้างสรรพสินค้า Harbor Mall เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ ภายหลังจากที่กิจการและกิจกรรมได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการได้ ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี ถือเป็นพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ และมีท่าเรือพาณิชย์
ระดับมาตรฐานสากล ทำให้มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการและ
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เพ่งเล็งพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่
นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ไม่ให้กลับมาระบาดรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้การผ่อนคลาย
มาตรการต่าง ๆ ยังคงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการพิจารณามาตรการผ่อนคลาย