เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 พฤษภาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติส่วนราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น และหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ มีนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลที่ได้รับรางวัล จำนวน 3 นาย ได้แก่ พลตรี นิพนธ์ พินสุวรรณ์ รองปลัดบัญชีทหาร พลโท ธิติชัย เทียนทอง เจ้ากรมยุทธการทหาร และ พลเรือโท ก่อเกียรติ ปั้นดี เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร

สำหรับส่วนราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่นในพื้นที่กรุงเทพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (สปช.ทหาร) รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) และรองชนะเลิศลำดับที่ 2 หน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพศ.นทพ.)

สำหรับส่วนราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่นในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.4 นทพ.) และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.26 สนภ.2 นทพ.) รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.31 สนภ.3 นทพ.)

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับกำลังพลและหน่วยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทั้งยังเป็นแบบอย่างอันดียิ่งให้กับกำลังพลได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ สืบไป