เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 มิถุนายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในพิธีส่งมอบและแจกจ่ายยุทโธปกรณ์พิเศษ ให้กับ กองกำลังป้องกันชายแดน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย คณะผู้บังคับบัญชา ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 – 4 และผู้แทนกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม

การส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองกำลังป้องกันชายแดนในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย ตลอดจนการอำนวยการร่วมกันป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตั้งแต่ยามปกติ โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบโดรนติดกล้องถ่ายภาพมุมสูง จำนวน 44 ระบบ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม อันจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจและการปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบาก ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามตามแนวชายแดนทั้ง 8 กองกำลังทั่วประเทศ ได้แก่ กองกำลังสุรสีห์ กองกำลังบูรพา กองกำลังสุรนารี กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กองกำลังผาเมือง กองกำลังนเรศวร กองกำลังเทพสตรี และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้ได้มียุทโธปกรณ์ที่จำเป็นไว้ใช้ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป พร้อมทั้งยังได้มอบวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด รุ่น 97 รับทรัพย์ เสาร์ 5 ชนะสงคราม ซึ่งได้จัดสร้างเนื่องในโอกาสรบรอบ 60 ปี วันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามตามแนวชายแดน ต่อไป โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับชมการสาธิตการใช้งานยุทโธปกรณ์พิเศษบริเวณสนามฟุตบอลกองบัญชาการกองทัพไทย อีกด้วย