เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 มิถุนายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน รับมอบเครื่องดูดละอองฝอย ภายนอกช่องปากกำลังสูง (External Oral Aerosol Suction) จำนวน 1 เครื่อง จากนักศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 114 และคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ (ทันตกรรม) ให้แก่กำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทยและครอบครัว ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ