เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ณ สถานบันเทิงในพื้นที่ตึก 72 Courtyard ถนนทองหล่อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

ตามที่รัฐบาลได้มีมติให้มีการผ่อนปรนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระยะที่ 5 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินั้น ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มอบหมายให้ พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงตรวจการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ณ สถานบันเทิงในพื้นที่ตึก 72 Courtyard ถนนทองหล่อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯโดยได้นำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีในเรื่องความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคฯ ภายใต้ความจำเป็นที่รัฐบาลต้องผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเฉพาะในการผ่อนคลายระยะที่ 5 นี้ ล้วนเป็นสถานประกอบกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งสิ้น โดยกำชับให้สถานประกอบการต้องมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคครบถ้วนและให้ขอความร่วมมือรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นชุดตรวจร่วม ต้องอดทน และช่วยกันทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นในภาวะความเสี่ยงนี้

โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ขอให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ ลานเบียร์ Pub & Restaurant ยังคงปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างโดยเคร่งครัด อาทิ การนั่ง/การยืนระยะห่าง 1 เมตร จํากัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร/คน และห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น รักษาระยะห่างของโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือมีฉากกั้นสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะส่วนบุคคล และให้บริการได้ถึงไม่เกิน 24.00 น. ทุกกรณี นอกจากนี้ ในส่วนของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ขอให้รักษาความสะอาดโดยเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้าใช้บริการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้า – ออกสถานที่โดยใช้ Platform/Application “ไทยชนะ” และให้คําแนะนําผู้ใช้บริการตามมาตรการฯ ก่อนใช้บริการทุกราย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ขอความร่วมมือและขอขอบคุณมายังพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดซึ่งหากทุกฝ่ายไม่ตกอยู่ในความประมาท และช่วยกันดำเนินชีวิตภายใต้แนวทางชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติได้อย่างปลอดภัย เศรษฐกิจของประเทศก็สามารถขับเคลื่อนได้ต่อไป และจะไม่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ที่จะสร้างความเสียหายมากกว่าเดิม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นชุดตรวจร่วมได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการตรวจกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 5 นี้ ควบคู่กับการดำรงความต่อเนื่องในการตรวจกิจการอื่นๆ ที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ผ่านมา ตลอดจนให้ช่วยกันแนะนำ รณรงค์ ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการและพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งจะทำให้การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ยังคงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป