เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2563 ครบ 60 ปี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2503 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม จาก กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น กองบัญชาการกองทัพไทย และยังคงให้ยึดถือวันที่ 16 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 33 ท่าน

กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลส่วนราชการ ในกองทัพไทย ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมของทั้งสามเหล่าทัพ ซึ่งจำเป็นต้องสนธิขีดความสามารถอย่างประสานสอดคล้อง เนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันและอนาคต ยากที่เหล่าทัพใดจะสามารถชนะในสนามรบได้โดยลำพัง เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การรบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รุนแรง ครอบคลุมหลายมิติ และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

การจัดงานในวันนี้มีพิธีที่สำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย พิธีสงฆ์ และพิธีรับมอบวัตถุมงคลและของที่ระลึก ณ ห้องนเรศวร

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ในการดูแลความมั่นคงของรัฐ ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขของประเทศชาติสืบไป