เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 ตุลาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ในวาระตุลาคม 2563 และรายงานตัวเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ปรับย้ายมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวนทั้งสิ้น 152 นาย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

 สำหรับตำแหน่งที่สำคัญของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่

- พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร
- พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร
- พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร
- พลเรือเอก เจริญพล คุ้มราษี รองเสนาธิการทหาร
- พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร

ในโอกาสนี้ นายทหารที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลทุกนาย ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน รวมทั้งจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป