เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 ตุลาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในการแถลงแผนการดำเนินงานของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่ส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ 

- การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กองทัพไทยปฏิบัติงานภายใต้พระบรมราโชบายขององค์จอมทัพไทย และตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ตลอดจนพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ความมั่นคงของรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ

- การป้องกันประเทศ

ปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอย่างเป็นปึกแผ่นและพัฒนาเสริมสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง ทันสมัย ใช้แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน 

-การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

-การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน

พัฒนาประเทศและเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยดูแลและสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยากลำบากและทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไป

-การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ นานาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่างสมดุล ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม

-ด้านการพัฒนากำลังพล 

ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ยืดมั่นตามสายการบังคับบัญชาเพื่อความเป็นปึกแผ่นของกองทัพไทยและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า พัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม 3 เหล่าทัพ เพื่อให้เป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค มีนวัตกรรมทันสมัย สามารถปฏิบัติการร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทุกมิติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน