เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 พฤศจิกายน 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ พร้อมคู่สมรส ในโอกาสเข้าแนะนำตัวต่อ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ ที่เข้าแนะนำตัวในครั้งนี้มาจาก 23 ประเทศ ประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐอิสราเอล ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี รัฐคูเวต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรสวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การเข้าแนะนำตัวดังกล่าวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้ารับตำแหน่ง โดยคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ พร้อมคู่สมรส จะเข้าแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพไทย กับ คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติราชการในโอกาสต่อไป