เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 พฤศจิกายน 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวกับทหารใหม่ ว่าการที่ทุกคนได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการนั้นถือว่าเป็นโอกาสดี ที่จะได้พัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ ควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะด้านการทหาร ซึ่งจะส่งผลให้เป็นพลเมืองที่มีวินัย เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะฯ ได้เน้นย้ำการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่ และกรรมวิธีในการดูแลทหารใหม่ในทุกขั้นตอน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ดำเนินการฝึกทหารใหม่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดูแลและเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนายที่เข้าประจำการอย่างดีที่สุด ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ครอบคลุม ในทุกด้าน ตลอดจนการชี้แจงสิทธิที่ทหารใหม่จะได้รับระหว่างการรับราชการ สิทธิสวัสดิการ การดูแลทางด้านสุขภาพ การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยให้มีการวางแผนเผชิญเหตุ เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย การเตรียมอุปกรณ์บรรเทาความร้อน และจัดการฝึกในสภาพอากาศที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกทุกนาย ทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องการคัดเลือกชุดครูฝึกทหารใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน มีวุฒิภาวะพร้อมที่จะอบรมและปฏิบัติต่อทหารใหม่ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนการฝึก มีจิตใจเอื้ออาทร เพื่อให้ทหารใหม่ทุกนาย มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการเป็นคนดีมีวินัย และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติภายหลังปลดประจำการต่อไป