เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

​   การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดให้มีพิธีต้อนรับ ประกอบด้วยการรับการเคารพจากแถวกองตำรวจเกียรติยศ การวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงาน ที่สำคัญของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ​

   โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวชื่นชมศักยภาพ บุคคลากรของตำรวจตระเวนชายแดนในห้วงที่ผ่านมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยสำหรับ องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์แล้ว ยังทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน นอกจากนั้นแล้วยังให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ โดยมีภารกิจและผลงานอันประจักษ์ชัด ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความเป็นคนเชื้อชาติไทย

   ทั้งนี้ภารกิจที่สำคัญ อีกประการหนึ่ง คือ การป้องกันประเทศ โดยมีการจัดกำลังขึ้นควบคุมทางยุทธการ ตามแผนป้องกันชายแดนของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ​

   ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายการปฏิบัติให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะที่ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นกำลังส่วนหนึ่งของกองกำลังป้องกันชายแดนที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน โดยให้หน่วยเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ดังนั้นตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องพัฒนา ความพร้อมรบทั้งทางด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษาให้มีทักษะและขีดความสามารถในทุกด้าน ตลอดจนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติทดแทนกำลังทหารหลักได้โดยขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

   นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยืนยันว่า กองทัพไทย พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดน เนื่องจากกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจะมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการ การใช้กำลังในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนและช่องทางที่เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาลในอนาคต ทั้งนี้ขอให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัว เพื่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป