เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 ธันวาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานสนามในพื้นที่ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนาม

สำหรับกองกำลังผาเมืองเป็นหน่วยงานหลักของกองทัพบกในการป้องกันประเทศด้านเหนือ มีภารกิจในการป้องกันชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน การลักลอบค้าอาวุธสงคราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้มอบยุทโธปกรณ์พิเศษและของขวัญปีใหม่ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 ในพื้นที่ชายแดน พร้อมทั้งตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บริเวณริมแม่น้ำสายในการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยเน้นย้ำให้หน่วยทหารที่กำกับดูแลพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจการลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป