เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 ธันวาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทำพิธีรับเสื้อสะท้อนแสงจราจร และเสื้อชูชีพพระราชทาน เพื่อมอบให้กับ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ทหาร - ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเสื้อสะท้อนแสงจราจร จำนวนทั้งสิ้น 3,447 ตัว และเสื้อชูชีพ จำนวนทั้งสิ้น 4,491 ตัว ให้กับ กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับพระราชทานเสื้อสะท้อนแสงจราจร จำนวน 498 ตัว เสื้อชูชีพ จำนวน 500 ตัว

กองทัพบก ได้รับพระราชทานเสื้อสะท้อนแสงจราจร จำนวน 1,949 ตัว เสื้อชูชีพ จำนวน 1,999 ตัว

กองทัพเรือ ได้รับพระราชทานเสื้อสะท้อนแสงจราจร จำนวน 500 ตัว เสื้อชูชีพ จำนวน 492 ตัว

กองทัพอากาศ ได้รับพระราชทานเสื้อสะท้อนแสงจราจร จำนวน 500 ตัว เสื้อชูชีพ จำนวน 500 ตัว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทานเสื้อชูชีพ 1,000 ตัว

ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบเสื้อสะท้อนแสงจราจร และเสื้อชูชีพพระราชทานให้กับส่วนราชการที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กรมการสื่อสารทหาร และสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

ทั้งนี้ กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ และจะได้นำเสื้อสะท้อนแสงจราจร และเสื้อชูชีพพระราชทาน

นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป