เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว 

การตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการบรรยายสรุป ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จากนั้นเดินทางไปตรวจการปฏิบัติการจัดระเบียบและคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ณ จุดตรวจร่วมบริเวณห้างแม็คโคร และสถานีขนส่ง จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และตรวจการปฏิบัติตามมาตรการฯ ณ จุดคัดกรองทางน้ำ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รวมทั้งการจัดระเบียบเข้าออกของเรือประมง ณ ท่าเรือแพปลาสีหนาท จังหวัดระยอง และเดินทางไปตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง พื้นที่ชายแดนคลองลึก และตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
การเดินทางของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าปฏิบัติงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งได้เน้นย้ำในเรื่องการสกัดกั้นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของแรงงานต่างด้าว สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้คนต่างด้าวทั้งที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรืออยู่ในประเทศโดยไม่ถูกต้อง ทั้งที่มีนายจ้าง/หรือยังไม่สามารถหานายจ้างได้ ให้มาดำเนินการตามแนวทางฯ เพื่อให้สามารถอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยต้องมาแจ้งรายชื่อและข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. – 13 ก.พ. 2564 จึงขอให้ทุกจังหวัดทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งกำกับดูแลและประสานการปฏิบัติของหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้
 
นอกจากนี้ยังขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ว่าสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รัฐ และช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการสอดส่อง ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กิจการ กิจกรรม และผู้ที่ละเมิดไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศออกไป พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคมิให้ขยายไปในวงกว้างต่อไป