เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 มิถุนายน 2561 พลเอก วิชัย แชจอหอ รอง เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมปลูกป่าและซ่อมแซม ฝายชะลอน้ำโครงการมวลชน กองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้อง กันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัต ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัด นครนายก