เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 ตุลาคม 2561 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการจัด ปัญหา ข้อขัดข้อง และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหน่วย โดยมี พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร