เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 ตุลาคม 2561 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ

 

โดยหลักสูตรเสนาธิการทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร การยุทธร่วม การยุทธผสม การอำนวยการระดับสูง อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและอำนวยการยุทธ ในการรักษาความมั่นคงของชาติ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เปิดให้การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารมาแล้วทั้งสิ้น 59 รุ่น ปัจจุบันคือรุ่นที่ 60 จาก สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 25 นาย กองทัพบก จำนวน 17 นาย กองทัพเรือ จำนวน 8 นาย กองทัพอากาศ จำนวน 10 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5 นาย หน่วยราชการพลเรือน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 11 คน หน่วยงานภาคเอกชน 3 คน และนายทหารจากมิตรประเทศ (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) จำนวน 1 นาย รวมทั้งสิ้น 83 คน