เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 พฤศจิกายน 2561 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้กับการยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 โดยมี นายพงศ์เอก  วิจิตรกูล  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย